OBJAVA: 10:14:31

REALIZOVAN PROJEKAT NETWORLD iz Dunavskog transnacionalnog programa (DTP) 2014-2020

NETWORLD PROJEKAT (Networking in Preserving the First World War Multicultural Heritage in the Danube Countries – “Umrežavanje u očuvanju višenacionalnog naslijeđa Prvog svjetskog rata podunavskih zemalja”) odobren je u okviru Prvog poziva za projektne prijedloge Interreg Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020 (DTP): Prioritetna osa 2 – Okolinski i kulturno odgovorno djelovanje u Dunavskom regionu, Specifični cilj 2.2 – Podsticanje održivog korištenja prirodne i kulturne baštine i resursa. Vodeći partner u ovom projektu je Razvojni centar doline Soča iz Slovenije. U projektu je uključeno ukupno 14 partnera sa područja Austrije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Rumunije, Slovenije, Slovačke i Bosne i Hercegovine. Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Projekat NETWORLD ima za cilj primjenu sistemskog pristupa pri upravljanju i korištenju resursa i kulturnog naslijeđa iz Prvog svjetskog rata na područjima dunavskih zemalja, kombinovanja ovog naslijeđa sa održivim kulturalnim turizmom, izradi kulturalne i turističke strategije, alata, turističkih ruta i usluga.

Tokom trajanja projekta realizovane su slijedeće projektne aktivnosti: organizacija Press konferencije projekta, na kojoj su predstavljeni glavni ciljevi i rezultati projekta, te planirane buduće projektne aktivnosti; izrada promotivnog materijala projekta, realizacija intervjua i prikupljanje potrebnih podataka o kulturno-historijskom naslijeđu iz Prvog svjetskog rata u regiji Centralna Bosna na osnovu kojih je formirana Networld baza podataka, kao i strategija očuvanja mjesta kulturno-historijskog naslijeđa u dunavskom području; zatim izrada plana upravljanja odabranih mjesta naslijeđa iz Prvog svjetskog rata, izrada transnacionalne i nacionalne turističke brošure i turističkih mapa; kreiranje i testiranje ICT alata i NETWORLD mobilne aplikacije; organizacija Open-day događaja u sklopu Internacionalnog sajma ZEPS i kreativne radionice “Treasure Hunt” sa ciljem podizanja interesa kod mladih za učešće u budućim aktivnostima projekta; kao i izrada i distribucija Edukativnog priručnika o Prvom svjetskom ratu i promociji zajedničkog brenda “Šetnja za mir” u dunavskom području.

U sklopu realizacije aktivnosti projekta Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona je u periodu od 01.01.2017. do 30.06.2019. godine realizovala niz projektnih aktivnosti sa ciljem povećanja svijesti ciljanih skupina, posebno kod mladih o potrebi očuvanja kulturno-historijskog naslijeđa iz Prvog svjetskog rata, te njegovog povezivanja sa održivim kulturnim turizmom, kako bi se povećala mobilnost, održivost i inovativni razvoj kulturnog turizma i povećala svijest o potrebi održivog upravljanja i očuvanja kulturnog naslijeđa iz Prvog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini.

 

 

 

 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA).